Göm menyn

Säkerhet och krishantering

 

Krishanteringsplan ISV telefonlista

 

 

 

Krishantering vid LiU och ISV

Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som omfattas av arbetsmiljölagen ska ha en organisation för krisstöd.

Det finns en centralt samordnad grupp för krishantering vid LiU. Exempel på händelser som kan leda till att gruppen träder i funktion är större olyckshändelser, våldsbrott, naturkatastrofer, brand m.m. För mer information besök: http://www.liu.se/insidan/arbetsmiljo/kris/stod

Vad gör vi inom vår enhet om det uppstår en krissituation i form av en arbetskamrats död, svåra sjukdom, arbetsolycka, brand eller allvarligt tillbud? ISV har en lokalt upprättad krishanteringsplan som inkluderar checklistor vid dödsfall, olyckor, hot och våld (länk till handlingsplaner vid dödsfall, olycka, hot och våld).En checklista skall finnas hos ansvarig på arbetsstället och göras känd regelbundet. Information om vilka som är utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning skall även finnas anslaget på anslagstavlor i lokalerna, samt telefonnummer till dessa. Detsamma gäller brandombud och Campusväktare.

 

Hjartstopp

  

Länkar

 

Krishanteringsplan

ISV:s krishanteringsplan

 

Handlingsplaner

Handlingsplaner vid dödsfall, olycka, hot och våld


Sidansvarig: therese.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-03