Göm menyn

Institutionsomvandlingen

På denna sida samlar vi information om de pågående utredningarna som har kopplingar till institutionsomvandlingen.

Nya institutioner nu namnsatta

X – Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Y – Institutionen för biomedicinskt- och kliniska vetenskaper (BKV)
Z – Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Rektor har nu beslutat att de nya institutionerna ska heta som ovan.

E-postutskick "Informationsbrev v27, institutionsbildningen" (2019-05-27)
Läs mer på Insidan (2019-05-27)

2019-05-29 - ISV:s nyhetsbrev nr 11


Risk- och konsekvensbedömning inom ISV

2019-06-26 Dokument sammanställd av HR-partner vid ISV (PDF)


 

Tillsättning av Institutionsstyrelse till Institution Z

Från årsskiftet 2020 bildas den nya institutionen Z (fortfarande arbetsnamn) vid LiU. Delar av tre befintliga institutioner belägna både i Linköping och i Norrköping slås ihop till en större enhet. Den nya institutionen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området skall förvalta befintlig undervisning och forskning, men det finns även förväntningar på innehållslig och organisatorisk innovation och goda möjligheter för nytänkande.

Nu är det klart med prefektur för den nya institutionen och arbetet med att bilda Z fortsätter. Vi har fått i uppdrag att bereda valet av ny institutionsstyrelse. Till den 14/6 vill rektor kunna fatta beslut om ny institutionsstyrelse. Förordnandena ska som längst sträcka sig till 31 december 2020, då mandatperioden för övriga styrelser löper ut. Den nya styrelsen för Z ska under sommar och höst fatta flera viktiga inriktningsbeslut, bland annat om den nya institutionens avdelningsstruktur. Vi ser det som viktigt att institutionsstyrelsen representerar både erfarenhet och nytänkande när det gäller styrelsearbete.

Nu välkomnar och uppmanar vi Er att komma med förslag till oss på personer du/ni ser som lämpliga och vill nominera (motivera gärna) för att få till en bred representation av engagerade medarbetare (disputerade, adjunkter samt administrativ personal) från ISV, IKK och ISAK, från Norrköping och Linköping. Du kan även nominera dig själv. Vi vill ha era förslag senast måndagen den 20 maj kl 12.00.

PS. Du kan lämna dina synpunkter till oss på det sätt du önskar, via mail, telefon, personligt möte eller lägga ett papper i postfacket. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. DS

2019-05-10 - E-postutskick till Socialt arbete, Remeso, ASC och VS
2019-05-16 - ISV:s nyhetsbrev nr 10


Viktig information relaterad till institutionsombildningen

Utredare UllaKarin Sundqvist Nilsson har i ett e-postutskick informerat om processen för att utse styrelser för institution X, Y och Z. Följande punkter togs också upp:

  • Hur påverkar den nya institutionsindelningen 2020 beslut som fattas på institutionerna under 2019?
  • Underskrift av avtal gällande framför allt forskningsansökningar och avtal med forskningsfinansiärer.
  • Viktig påminnelse till fakulteter och institutioner gällande utbildningsinformation och kursstatus i Bilda.

E-postutskick "Informationsbrev v16, institutionsombildningen" (2019-04-16)

2019-05-02 - ISV:s nyhetsbrev nr 9


Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Josefina Syssner är biträdande professor i kulturgeografi och har forskat ibland annat om landsbygdsfrågor. Hon har också varit föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.

Läs hela nyheten på Insidan - 2019-04-08
Läs artikel i ISV:s nyhetsbrev nr 8 - 2018-04-17


Nyhetsartikel i ISV:s nyhetbrev nr 7, 2019-04-04

2019-04-04 - ISV:s nyhetsbrev nr 7


Status i effektiviseringsutredningen

Sedan Marianne Granfelt lämnade sin utredning till rektor om ett effektivare och robustare verksamhetsstöd har ett intensivt arbete pågått för att ytterligare konkretisera och prioritera bland förslagen vad gäller innehåll och genomförande. Eftersom vi också har en ny institutionsindelning att ta hänsyn till har dock arbetet förskjutits något jämfört med den ursprungliga tidplanen. Vi räknar nu med att kunna ta fram ett beslutsunderlag under april månad och därefter genomföra ett öppet informationsmöte enligt samma modell som vid tidigare tillfällen. Under arbetets gång kommer information lämnas vid ledningens ordinarie möten med prefekter, administrativa chefer och kanslichefer.

Björn Stafstedt
på Kent Walterssons uppdrag

2019-04-04 - ISV:s nyhetsbrev nr 7

 


 

Marianne Granfelt informerar om effektiviseringsutredningen

Ett långsiktigt förändringsarbete

Utredaren Marianne Granfelt har nu lämnat sitt förslag på ett effektivare och robustare verksamhetsstöd. Huvudlinjen är att verksamhetsstödet ska vara fysiskt placerat i kärnverksamheten men organisatoriskt tillhöra och ledas av processägarna.

2019-02-18 

Från Z till framtidens humaniora

Startskottet för ett stort förändringsarbete gick den 13 februari när universitetsstyrelsen tog beslutet om en ny institutionsindelning. Nu börjar bilden klarna över vad som kommer att hända fram till årsskiftet 2019/2020 då fem institutioner ska bli tre.

Läs hela artikeln (Insidan)

2019-02-28


 

Helen Dannetun om institutionsförändringar på LiU (YouTube)

 

Klartecken för ny organisation

Universitetsstyrelsen beslöt vid onsdagens möte att anta rektors förslag till organisationsförändringar som rör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap.

2019-02-13

Förslag om organisation upp i styrelsen

Rektor föreslår inför universitetsstyrelsens möte nästa vecka förändringar när det gäller institutionsstrukturerna med kopplingar till medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap.

2019-02-07


Josefina Syssner

Josefina Syssner, blivande prefekt för IKOS – Institutionen för kultur och samhälle som träder i kraft 1 januari 2020, har startat en blogg där hon fortlöpande skriver om institutionsbildningen.

IKOS-bloggen: http://blog.liu.se/ikos/


Sidansvarig: therese.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-26