Göm menyn

Norrköpingsstipendier

KUNGÖRELSE  

Härmed utlyses följande STIPENDIER för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping.

Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom examensarbete utomlands, studieresa eller deltagande i konferens.

Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan förekommande stipendier sökas av studenter på grund- avancerad och forskarnivå vid LiU Norrköping samt av forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren.

Sista dag för ansökan 4 november.

Norrköpings kommuns stipendium, www.norrkoping.se
Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap, LiU Norrköping, som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort förtjänstfulla insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen/forskningen föregående läsår kan komma ifråga för insatser gjorda under sista läsåret. Stipendiet kan också utdelas för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

Landstingets i Östergötland stipendium, www.lio.se
Total stipendiesumma är upp till 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter vid Hälsouniversitetet, LiU Norrköping. Engagemang i kår och/eller sektionsarbete är meriterande. Medlen skall användas till förkovring och utveckling, och sökande skall ange i ansökan hur de skall användas.

Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium, http://www.polytekniska.se/
Total stipendiesumma är 60 000 kronor. Två typer av stipendier kan komma att utdelas - projektstipendier och allmänna stipendier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, och riktar sig till studenter och doktorander vid Tekniska högskolan, LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan. Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten och studieresor samt till doktorand- eller forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

Norrköping Campus Rotaryklubbs stipendium, www.rotary.se
Total stipendiesumma är 10 000 kr som utdelas till en eller två studenter. Sökanden ska vara antagen som student inom grundutbildningen vid LiU Norrköping och vid ansökningstillfället ha genomfört minst två års heltidsstudier med goda resultat. Stipendiet ska användas för främjande av studier med internationell inriktning i Rotarys anda. I ansökan ska tydligt framgå hur medlen är tänkta att användas.

LFV:s stipendium, www.lfv.se 
Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater. Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter / doktorander / yngre forskare vid LiU Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

 

Anvisningar
Din stipendieansökan ska senast 4 november 2016 skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se som ett (1) pdf-dokument per stipendium du söker. Ansökan som inte uppfyller detta formella krav kommer att returneras med en uppmaning om att sammanföra hela ansökan till ett pdf-dokument. Ansökan ska innehålla tydlig uppgift om vilket stipendium du söker, uppgifter om studieresultat och andra meriter som du åberopar (du rekommenderas att skicka med ett ladokutdrag), samt klar redogörelse för användningen av stipendiet. Lämna även en kort text med beskrivning av dig själv, med fokus på dina studie- och forskningsintressen och hur de främjas av stipendiet.

Ansökan, exklusive bilagor, ska högst omfatta 5 000 tecken. Om du söker flera stipendier ska separat och fullständig ansökan inges för respektive stipendium. Beslut om tilldelning av stipendier kommer att fattas av gruppen prefekter med verksamhet vid LiU Norrköping i slutet av november 2016, varefter alla sökande meddelas det egna utfallet. Stipendierna kommer att överlämnas vid en särskild högtid 16 december 2016 i Utsikten, Kåkenhus, i samband med lunch.

Fullständiga villkor framgår av "Villkor och föreskrifter för stipendier, instiftade för studenter, lärare och forskare vid LiU Norrköping, Linköpings universitet" (finns på http://www.itn.liu.se/norrkopingsstipendier).

Frågor besvaras av Erik Berggren,  erik.berggren@liu.se som ansvarar för beredningen.

 


Mon Oct 03 15:05:00 CEST 2016
Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 13 15:26:34 CEST 2016