Göm menyn

Norrköpingsstipendier

KUNGÖRELSE  

Härmed utlyses följande STIPENDIER för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping.

Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom examensarbete utomlands, studieresa eller deltagande i konferens.

Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan förekommande stipendier sökas av studenter på grund- avancerad och forskarnivå vid LiU Norrköping samt av forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren.

Sista dag för ansökan 4 november.

Norrköpings kommuns stipendium, www.norrkoping.se
Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap, LiU Norrköping, som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort förtjänstfulla insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen/forskningen föregående läsår kan komma ifråga för insatser gjorda under sista läsåret. Stipendiet kan också utdelas för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

Landstingets i Östergötland stipendium, www.lio.se
Total stipendiesumma är upp till 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter vid Hälsouniversitetet, LiU Norrköping. Engagemang i kår och/eller sektionsarbete är meriterande. Medlen skall användas till förkovring och utveckling, och sökande skall ange i ansökan hur de skall användas.

Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium, http://www.polytekniska.se/
Total stipendiesumma är 60 000 kronor. Två typer av stipendier kan komma att utdelas - projektstipendier och allmänna stipendier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, och riktar sig till studenter och doktorander vid Tekniska högskolan, LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan. Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten och studieresor samt till doktorand- eller forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

Norrköping Campus Rotaryklubbs stipendium, www.rotary.se
Total stipendiesumma är 10 000 kr som utdelas till en eller två studenter. Sökanden ska vara antagen som student inom grundutbildningen vid LiU Norrköping och vid ansökningstillfället ha genomfört minst två års heltidsstudier med goda resultat. Stipendiet ska användas för främjande av studier med internationell inriktning i Rotarys anda. I ansökan ska tydligt framgå hur medlen är tänkta att användas.

LFV:s stipendium, www.lfv.se 
Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater. Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter / doktorander / yngre forskare vid LiU Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

 

Anvisningar
Din stipendieansökan ska senast 4 november 2016 skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se som ett (1) pdf-dokument per stipendium du söker. Ansökan som inte uppfyller detta formella krav kommer att returneras med en uppmaning om att sammanföra hela ansökan till ett pdf-dokument. Ansökan ska innehålla tydlig uppgift om vilket stipendium du söker, uppgifter om studieresultat och andra meriter som du åberopar (du rekommenderas att skicka med ett ladokutdrag), samt klar redogörelse för användningen av stipendiet. Lämna även en kort text med beskrivning av dig själv, med fokus på dina studie- och forskningsintressen och hur de främjas av stipendiet.

Ansökan, exklusive bilagor, ska högst omfatta 5 000 tecken. Om du söker flera stipendier ska separat och fullständig ansökan inges för respektive stipendium. Beslut om tilldelning av stipendier kommer att fattas av gruppen prefekter med verksamhet vid LiU Norrköping i slutet av november 2016, varefter alla sökande meddelas det egna utfallet. Stipendierna kommer att överlämnas vid en särskild högtid 16 december 2016 i Utsikten, Kåkenhus, i samband med lunch.

Fullständiga villkor framgår av "Villkor och föreskrifter för stipendier, instiftade för studenter, lärare och forskare vid LiU Norrköping, Linköpings universitet" (finns på http://www.itn.liu.se/norrkopingsstipendier).

Frågor besvaras av Erik Berggren,  erik.berggren@liu.se som ansvarar för beredningen.

 


2016-10-03
Anna Gavanas

Svenska spanienpensionärer: pensionsmigration och integration i en globaliserad värld

På Bokmässan i Göteborg i helgen 23-24 september, kommer Anna Gavanas presentera sin nya bok om pensionärsmigration till Spanien.

Professorsföreläsning - Peo Hansen

Den 28 september ger Peo hansen sin professorsföreläsning - "We hesitate to call them 'nations'..." On the Colonial Archive and the Illusory Historicity of the European Nation State"

Demonstration

Internationell Workshop: Crisis, Citizenship and the Challenges and Opportunities of Migration

REMESO bjuder in till en workshop om kris, medborgarskap om migrationens utmaningar och möjligheter. Den 7 september bjuder REMESO in till en workshop om Kris, medborgarskap om migrationens utmaningar och möjligheter. På Arbetets Museum, Folksamsalen, mellan kl 10 och 17.


Saras omslag

Sara Ahlstedt lägger fram avhandling om kärlek och partnermigration.

Den 23 september disputerar Sara Ahlstedt på avhandlingen 'The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Migrations'.Syftet med studien är att undersöka hur queera partnermigranter och deras svenska partners upplever migrationsprocessen känslomässigt.

Peo Hansen

Peo Hansen publicerar OECD Working Paper om arbetskraftsmigration i EU

Den 12 juni 2015 presenterade Professor Peo Hansen, REMESO, en rapport han författat åt OECD, "The European Unions’ External Labour Migration Policy: Rationale, Objectives, Approaches and Results, 1999–2014", i samband med en konferens i Paris samarrangerad av EU kommissionen och OECD - 2nd OECD - EU Dialogue on International Migration and Mobility: Forward-Looking Labour Migration Governance in Europe.

Internationell workshop om sex- och samlevnadsundervisning

Den 13:e och 14:e juni träffades 20 namnkunniga forskare från nio olika länder för en workshop om sex och samlevnadsundervisning.

Boimetrics  and rights study

Rättigheter och biometri vid gränsen - nytt forskningsprojekt

En grupp REMESO forskare har engagerats av forsknings- och konsultföretaget ETICAS för att genomföra en studie kring användningen av biometri vid gränskontroller i Europa.

EUs dubbla och motsägelsefulla mål - minskad migration och mer migration

I en artikel publicerad i "Discover Society" en brittisk nättidning med aktuell debatt och forskning skriver Peo Hansen om hur flyktingarna kanske tar med sig Keyenes op sin resa

Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige

I REMESOs working paper serie ger vi nu ut en nytt nummer, skrivet av doktoranden Andrey Tibajev, "Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt". Ett arbete utfört i samverkan med Försäkringskassan.

Mångfaldens dilemma, omslag

Aktuell forskning kring integration och segregation

Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Sverige står därför inför utmaningar. Nu släpps två böcker baserade på aktuell forskning om integrationspolitik och boendesegregation.

MIGLINK - Svenskt-mexikanskt-turkiskt forskarnätverk samlas i Norrköping

Den 11 maj samlas forskarnätverket MIGLINK för en workshop i Norrköping för kunskapsutbyte och planering av framtida ansökningar.

Forskargrupp från Paris besöker REMESO för diskussioner om Europas utmaningar

I maj anländer en grupp forskare från Migrations and Society Research Unit (URMIS), University of Paris för en två-dagars workshop: "European Challenges of Migration and Integration: The Cases of France and Sweden I"

Viktors avhandling

Etnicitet och anställbarhet. Ny avhandling på REMESO.

Viktor Vesterberg spikade sin avhandling Ethnicizing Employability om styrningen av arbetslösa i arbetsmarknadsprojekt. Den 20 maj disputerar han, opponent är Docent Oscar Pripp.

Citizens at Heart?

Den förra "flyktingkrisen". Hur gick det?

Branka Likic-Brboric har tillsammans med forskare från Uppsala universitet redigerat en ny bok om integrationen av flyktingar från forna Jugoslavien: Citizens at Heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of succession.

Annette Thörnquist

Riskabla anställningar och arbetskraftsmigration mellan EU-länder

Annette Thörnquist har nyligen publicerat två artiklar som tar upp aspekter av arbetskraftsmigration mellan EU-länder och prekära anställningsformer i en "grå sektor" av arbetsmarknaden.

Integrationen och arbetets marknad

Jennie K Larsson disputerar på forskning om Alliansregeringens sk Arbetslinje och dess konsekvenser

2010 inför Alliansregeringen den så kallade arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Jenni K Larsson har disputerat på en avhandling som studerar reformen, 'Integrationen och arbetets marknad'. Den 18 januari diskuterar hon sin bok med bland andra Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och Erik Ullenhag, fd integrationsminister 2010-2014.

Workshop: Civilsamhällesaktivism för hållbara städer

Den 12 december hålls en workshop om urbana rättviserörelser och deras arbete för inkluderande städer. Flera organisationer och forskare deltar och delar erfarenheter från Stockholm, Johannesburg, New York och Paris.

European Futures: Between Racism and Democracy

Den 17:e och 18:e november arrangeras två seminarier på REMESO. 'Postracial Silences' med Alana Lentin från Western Sydney University och 'Dilemmas of Democracy: Polish Politics after the 2015 Elections' with Leszek Koczanowicz, University of Social Science, Wroclaw.

Ny paperback upplaga av 'The Contradictions of Austerity' med introduktion av James Galbraith

Charles Woolfsons och Jeffrey Sommers antologi 'The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model' (Routledge 2014) kommer nu i pocket utgåva med introduktion av James Galbraith.

Ur kalendariet:

Se mer under "Seminarier" I vänstermenyn


Aktuellt:

Peo Hansen kommenterar Flyktingsituationen:

LiU-intervju (video): Dubbelspel av EU i Flyktingfrågan

Läs intervju med Hansen på SVT:s webb, 16-02-04 -" Vi är totalt blinda för flyktingkrisen i siffror"

Vetandets värld, forskarsamtal, Sveriges Radio, 16-02-04: Vi och Dom: Var går gränsen?

TEDx-talk: Wishing up the wrong tree - Why the EU is as unfit to solve the current refugee crisis as the banks were unfit to resolve the financial crisis


Om Eurafrika på SVTEuroafrica

Den 22 maj diskuterade Peo Hansen med Bengt Westerberg i Utbildningsradions TV-serie "En bok. En författare" om sin och Stefan Jonssons bok Eurafrika.
Se Samtalet


antroPodcast. Charles Woolfson om Austerity

Lyssna till ett pod-samtal med Charles Woolfson och två masterstudenter vid Stockholms universitet, institutionen för socialantropologi.


REMESO Graduate School hösten 2016

Citizenship, Welfare and Integration in the Shadow of the European ‘Refugee Crisis’

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


Nya publikationer:

Samtida politisk teoriSamtida politisk teori

 

Red. Stefan Jonsson
Tankekraft förlag 2015
 


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riotsRace and class

- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


DJ Culture in the MixDJ Culture in the Mix
Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music

Eds Bernardo Alexander Attias, Anna Gavanas, Hillegonda C Rietveld
Bloomsbury 2013


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-03