Göm menyn

Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning

Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning är ett nationellt nätverk som samlar forskare med skiftande ämnestillhörigheter inom humaniora och samhällsvetenskap med ett gemensamt intresse för hälsoforskning. Vi har valt ”humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning” som en vid benämning av nätverkets gemensamma forskningsområde: hur sjukdom, hälsa och ohälsa uppträder, tolkas och hanteras i människors liv och i samhället. Inom detta breda område vill vi rikta uppmärksamhet mot möten mellan medicinens praktik och människors livsvärldar. Här avses möten av olika karaktär, såväl direkta möten mellan patienter och professionella i vården som möten mellan olika diskurser eller tolkningsramar när det gäller hälsa och ohälsa.

 

Vi ser ett stort värde med det tvärvetenskapliga kunskapsutbytet av den uppenbara anledningen att sjukdom, hälsa eller ohälsa kan ges vidare och djupare förståelse med utgångspunkt i en kombination av flera perspektiv och forskningspraktiker. Vi är också övertygade om att utbyten av kunskap som kommit till inom akademiskt arbete och annat professionellt arbete kan vara till ömsesidig nytta och gagna kvaliteten på kunskap. Forskarnätverket, vars enskilda deltagare i sin tur ingår i nätverk inom och utom det akademiska fältet, är ett incitament för samverkan med exerna aktörer.

 

Nätverket, som bildades 2007 med stöd av tidigare Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS,numera FORTE, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,  syftar till samarbeten kring forskning och utbildning samt att initiera samverkan kring lokala och regionala utvecklingsprojekt med aktörer i hälsosektorn.

 

Följande personer utgör nätverkets styrgrupp:

Docent Georg Drakos, FD Robert Ohlsson, docent Birgitta Sandström, Stockholms Universitet; professor Marja-Lissa Honkasalo, professor Lars-Crister Hydén, FD Annika Taghizadeh Larsson, Linköpings Universitet; docent Lars-Eric Jönsson, Lunds Universitet; professor Owe Ronström, Högskolan på Gotland; Magnus Öhlander, Södertörns högskola.


 

 

Kontaktperson: FD Robert Ohlsson E-post: robert.ohlsson@ped.su.se

 

Välkommen att anmäla dig för löpande information från Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning genom att klicka på webbsidan:

https://lists.su.se/mailman/listinfo/fhshf-at-it.su.se  

 

 

 

 


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 17 14:08:23 CET 2015